×
Kalkulačka
Kačka
Co umí Zisk a základ daně FIFO Časový test Short sale Vstupní data Daňové přiznání FAQ Otázky a diskuse

Kalkulačka Kačka

Kalkulačka Kačka Stručný návod pro uživatele e-Brokera FIO banky:

  1. Nastavte si v e-Brokerovi správné zobrazení provedených obchodů
  2. Stáhněte si do svého počítače seznam vašich obchodů
  3. Nahrajte stažený soubor přetažením myší (nebo kliknutím) na šedou plochu
  4. Automaticky se zobrazí přehled a údaje pro daňové přiznání

V případě problémů mi napište na petr@baldsoft.com


Co umí Kalkulačka Kačka?

Kalkulačka Kačka vám (doufám) pomůže při výpočtu daňového základu z obchodů s cennými papíry (CP). Napsal jsem ji pro svoje vlastní potřeby, ale může se hodit i vám. Nejsem daňový poradce a přes veškerou péči kterou Kačce věnuji nemohu zaručit správnost výsledků. Kliknutím si Kačka sama nahraje a zobrazí ukázkový soubor (portfolio TradeFio z roku 2011).

Omezení

Kalkulačka Kačka zvládá běžné nákupy a prodeje cenných papírů v CZK, USD a EUR. Co všechno neumí?

Jak se používá

Stačí nahrát soubor s daty o obchodování kliknutím nebo přetažením souboru z vašeho počítače na šedou plochu v záhlaví této stránky. Takto nahraný soubor je automaticky zpracován. Zobrazí se vám výstupy Pokud je ve vstupním souboru zaznamenán prodej cenného papíru, ke kterému není příslušný nákup, předpokládá, že jde o short sale, tedy prodej vypůjčených akcií, které později nakoupíte.

Výstupy

Výstupem je souhrn, přehled podle roků a přehled podle jednotlivých akcií.

Souhrn je to, co budete potřebovat při vyplnění daňového přiznání. Najdete zda daňové příjmy a daňové výdaje a to jak v původní měně tak i přepočtené na CZK.

Přehled podle roků obsahuje pro každý rok a pro každou měnu výpis všech prodejů a u každého prodeje najdete zisk, daňový příjem a daňové výdaje. Každému řádku odpovídá jeden realizovaný prodej plus jeden (nebo více) nákupů.

Přehled podle akcií je jiný pohled na stejná data. Pro každou akcii je zobrazen seznam všech prodejů i nákupů pro daný titul. Zde najdete nejvíce detailů, protože každému obchodu (jak nákupu tak i prodeji) zde odpovídá jeden řádek.

Přehledy jsou mezi sebou provázány. V souhrnu se kliknutím na text "Obchody v XXX" přenesete na přehled daného roku.

V přehledu podle roků jsou následující možnosti:

V přehledu podle akcií se kliknutím na řádek s obchodem nebo nákupem barevně zvýrazní všechny související obchody (pokud ovšem související obchody existují). Tedy při kliknutí na řádek s prodejem se zvýrazní všechny řádky s nákupem akcií, které byly prodány (viz FIFO). Při kliknutí na řádek s nákupem se zvýrazní řádek, na kterém je prodej příslušné akcie. Takto můžete zjistit, jak Kačka páruje jednotlivé nákupy a prodeje.

Zisk a základ daně

Zisk a základ daně jsou si hodně podobné, proto je vysvětlíme ve společném odstavci. Jak zisk, tak i základ daně vznikají (alespoň u fyzických osob) teprve v okažiku prodeje akcie. I když koupím akcii za jednu korunu a její cena na burze okamžitě mnohonásobně vzroste, dokud akcii neprodám, nerealizoval jsem žádný zisk a neplatím ani žádné daně.

Zisk je rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou. Pokud mám v portofoliu více akcií, které jsem nakoupil za různé ceny, postupuje Kačka metodou FIFO - tedy od prodejní ceny akcií odečte náklady na pořízení těch nejstarších akcií, které v portfoliu jsou. Náklady na pořízení jsou cena akcií a poplatky. Položka Objem, která je v přehledu obchodů i ve vstupním datovém souboru zahrnuje i poplatky.

Kačka do výpočtu zisku nezahrnuje případné náklady na úvěr (to se týká obchodů na margin či v případě úvěrů na měnu).

Kačka počítá také relativní zisk, který zobrazuje v přehledu obchodů jednotlivé akcie.

  relativní zisk  =  výnosy z prodeje - náklady na pořízení  × 100 %
náklady na pořízení

Základ daně jsou daňové příjmy snížené o daňové výdaje. Je to podobné jako u zisku, jen trochu komplikované tím, že ne všechny příjmy a výdaje se zahrnují do daní.

Daňový příjem je částka, kterou obdržíme za prodej cenných papírů. Je to částka nesnížená o poplatky (ty patří do výdajů). Přitom daňovým příjmem je takový příjem, který navíc splní časový test. Pokud mezi koupí a prodejem akcie uplynula dostatečně dlouhá doba, zisk (ani ztráta) z tohoto prodeje neovlivní daňový základ.

Daňový výdaj zahrnuje náklady související s prodejem cenného papíru. Sem patří jak nákupní cena, tak i poplatky související s nákupem tohoto cenného papíru.

Kačka je určena pro fyzické osoby, pro které platí, že je možno ztrátu z prodeje jedné akcie započítat proti zisku z prodeje jiné akcie (kompenzace). To je možno provádět pouze v rámci kalendářního roku a pouze v rámci výnosů z cenných papírů. Případnou ztrátu z obchodování s akciemi nelze uplatnit například proti příjmům ze závislé činnosti. Ztrátu z obchodování nelze ani přenést do dalšího roku.

V přehledu pro jednu akcii zobrazuje Kačka zisk i daňové příjmy a výdaje jak pro jednotlivé obchody, tak i celkový součet. Součet daňových základů za více let však slouží pouze pro orientaci, nelze jej daňově nijak využít! Další detaily najdete v části daňové přiznání.

FIFO

Při výpočtu zisku i daňového základu Kačka postupuje metodou FIFO. Když dojde k prodeji akcie, sníží se výnos z tohoto obchodu o náklady spojené s pořízením tohoto cenného papíru (kupní cena a poplatky). Protože akcie nemají mašličky, není tak úplně zřejmé, která z akcií byla vlastně prodána. Pokud jsme kupovali akcie v několika obchodech a s různými cenami, může to při výpočtu zisku a základu daně hrát podstatnou roli. Metoda FIFO znamená, že když prodám akcii, prodám tu akcii, která je v mém portfoliu nejstarší (FIFO znamená first-in, first-out, tedy první tam, první ven). Pořadí je v tomto případě stanoveno podle okamžiku sjednání obchodu. Tedy nikoli podle dne vypořádání, ten je rozhodující pro zařazení do zdaňovacího období a pro časový test.

U firem, které vedou účetnictví, je to regulováno účetními postupy. Fyzické osoby (jako třeba já) v tom mají větší volnost. Dlouho jsem byl na pochybách, jak se věci mají, protože zákon u fyzických osob neupravuje, jakým způsobem mají být k sobě přiřazovány výnosy z prodeje na straně jedné a náklady spojené se zakoupením na straně druhé. To vede k nejrůznějším nejasnostem a dohadům. Proto jsem doporučoval metodu FIFO jako metodu bezpečnou a před finančním úřadem nejlépe obhajitelnou.

To se však změnilo díky iniciativě jednoho náštěvníka těchto stránek. Podařil se mu totiž získat písemné vyjádření generálního finančního ředitelství a dal mi jej k dispozici, za což mu patří dík. V tomto stanovisku GFŘ je vcelku jednoznačně konstatováno, že fyzické osoby - nepodnikatelé, mohou prodané cenné papíry párovat s nákupy zcela libovolně. Pokud tedy chcete své daně optimalizovat, můžete tento dopis použít v případě, že se dostanete do sporu s úředníkem. Jestliže budte optimalizovat a nepoužijete FIFO, je spor s úředníkem pravděpodobný. Nicméně když úředníkovi ukážete zmíněný dopis GFŘ , je pravděpodobné, že povolí (ten úředník).

Kačka nicméně i nadále používá FIFO. Přiznávám, že se mi nechce řešit optimalizační úlohu, zvlášť když sám na konci roku uzavírám otevřené pozice.

Časový test pro výpočet daně

Pokud mezi nákupem a prodejem akcie uběhla určitá doba, není výnos z prodeje předmětem daně. Říká se tomu "časový test". Tato doba byla dříve šest měsíců, od roku 2014 je však tři roky. Pravidla pro výpočet jsou následující.

Příklady

U akcií pořízených do konce roku 2013 byl časový test 6 měsíců. Takže například u akcie pořízené (vypořádané!) 31. 8. 2012 je poslední den časového testu 28. 2. 2013. Pokud je akcie prodána (opět - rozhoduje datum vypořádání) v tento den nebo dříve, podléhá dani z příjmů. Pokud je však prodána 1. 3. 2013 nebo kdykoli později, výnos z prodeje se nedaní.
Zkuste si do kalkulátoru načíst tento příklad.

U akcií pořízených 1.1.2014 nebo později je časový test tříletý. Tedy u akcie koupené 1. 8. 2016 končí časový test 1. 8. 2019. Pokud je akcie prodána v tento den nebo dříve, podléhá dani z příjmů. Pokud je však prodána 2. 8. 2019 nebo kdykoli později, výnos z prodeje se nedaní.
Zkuste si do kalkulátoru načíst tento příklad.

Sluší se připomenout, že když výnos nezdaním, protože neprošel častovým testem, nemohu jej ani snížit o související náklady. To se zdá být samozřejmé, ale důsledkem je netriviální závěr, že ztráta z takového obchodu mi nesníží daňový základ.

Short sale aneb obchodování nakrátko

Pokud Kačka nalezne pokyn k prodeji akcií v okamžiku, kdy nejsou žádné akcie nakoupené, předpokládá, že jde o takzvaný "short sale", neboli prodej nakrátko. Prodávají se tedy vypůjčené akcie, které se později koupí. Pokud obchodujete s FIO, je na short sale (a margin) potřeba speciální obchodní účet (margin účet), jehož výpis je pak (logicky) v samostatném souboru. Typicky pak máme dva výpisy (dva soubory), jeden s "normálními" (tedy dlouhými) obchody a druhý s obchody nakrátko, případně s obchody "na páku" (margin). Do Kačky je možno nahrát oba soubory dohromady, ale i zvlášť. Pokud chceme údaje pro daňové přiznámí, je rozumné nahrát soubory oba, jinak bychom museli výsledky sčítat. Pokud však chceme pouze zjistit jak si stojíme na daném účtu, je možno nahrát pouze jeden ze souborů.

Míchání krátké a dlouhé pozice

Teoreticky se může stát, že na normálním obchodním účtu koupím akcie (mám dlouhou pozici) a vzápětí na margin účtu prodám tutéž akcii "nakrátko". Mám tedy současně otevřenou dlouhou i krátkou pozici. A předpokládejme, že obě pozice postupně uzavřeme. Vzniká otázka, jak tuto situaci vykázat daňově.

Tady vycházím z předpokladu, že akcie nemají mašličky. Tedy: pokud vstoupím do dlouhé pozice a vzápětí otevřu krátkou pozici, je to z daňového pohledu bráno jako nákup a následný prodej. Jde totiž o stejné akcie. Skutečnost, že jsou evidovány na různých účtech, není podle mne podstatné. Ale mohu se mýlit. Pokud však neotvíráte krátkou pozici v okamžiku, kdy máte již otevřenou dlouhou pozici, pak se vám nic podobného nepřihodí a nemusíte to řešit.

Short Sale a časový test

Další nejasností je časový test. Kačka počítá časový interval od nákupu do prodeje a testuje, jestli je větší než 3 roky. V případě short sale je časový interval záporný a tím pádem je short sale zdaněn vždy. Zákon sice není jednoznačný a dá se vykládat i tak, že časový interval v absolutní hodnotě musí být větší než tři roky, ale je několik důvodů, proč to nepoužívám. Především asi málokdo nechá otevřenou krátkou pozici tři roky. Kromě toho to u fyzických osob jaksi nelze možné uplatnit technicky: když prodám akcie v roce 2017, musím podat daňové přiznání za rok 2017 na začátku roku 2018 - a pokud bych chtěl využít časový test, musel bych znát náklady na nákup. Ale tři roky mi uplynou až v roce 2020, takže v okamžiku podání daňového přiznání nebudu znát náklady! A nakonec - vysvětlujte to úředníkovi na berňáku! Takže: ze short sale počítám daň vždy!

Short Sale a konec roku

Zapeklitá věc nastane, pokud otevřu krátkou pozici na konci roku a uzavřu ji hodně pozdě. Řekněme že provedu short sell v prosinci 2017 a uzavřu ji (nakoupím akcie) až v srpnu 2018. Problém je v tom, že daňové přiznání musím podat do 1. dubna 2018 a v té době mám ještě pozici otevřenou. Pokud jsem fyzická osoba, musím zdanit celý výnos z prodeje, protože pro tento prodej nemám žádné náklady. Tady pozor! Kačka tohle nehlídá a pokud najde k prodeji nakrátko odpovídající nákup, započte ho bez ohledu na datum podání daňového přiznání.

To je také moje rada pro vás, pokud byste se do podobné situace dostali. Pokud budete podávat daňové přiznání v situaci, kdy máte ještě otevřenou krátkou pozici z loňska, asi nezbude než v první fázi podat daňové přiznání s obscénně vysokým ziskem. Až pozici zavřete, můžete zkusit podat opravné daňové přiznání, ve kterém budou i náklady na uzavření krátké pozice. Ale opravdu nevím, jestli vám to projde. Osobně doporučuji raději před koncem roku krátké pozice uzavřít.

Vstupní data

Pro výpočet jsou nezbytná data o provedených obchodech. Ta musí být uložena ve formátu .CSV s pevně definovanou strukturou. Pokud používáte e-Brokera od FIO, budete to mít jednoduché, protože tyto soubory si můžete stáhnout přímo ze stránek e-Brokera. Ale pozor, nejprve je potřeba nastavit správný formá výstupu (postup najdete níže). Pokud nejste klientem FIO, můžete si datový soubor vytvořit sami.

Vstupní data mohu být v jednom nebo i více souborech. To je důležité, protože e-Broker umí dát do jednoho souboru obchody v časovém rozmezí nejvýše jednoho roku. Takže pokud nakoupíte akcii v jednom roce a prodáte ji za rok nebo za dva, budete si muset z e-Brokera stáhnout více souborů. Pokud máte data ve více souborech, můžete je nahrát v libovolné pořadí, Kačka si to už přebere. Můžete je nahrát jak postupně, tak i najednou, výsledek bude stejný.

Jak získat datové soubory z e-Brokera (FIO)

V e-Brokerovi zvolte v menu položku "Obchody". Soubor s jednotlivými obchody se dá stáhnout kliknutím na ikonku v pravém horní rohu. Je nenápadná, vypadá asi takto: Nejprve je však potřeba nastavit strukturu souboru a filtr obchodů.

Nastavení struktury souboru v e-Brokerovi

Zobrazte si v e-Brokerovi seznam vašich obchodů (kliknutím na menu "Obchody"). Měli byste vidět něco jako je na vedlejším obrázku. V záhlaví tabulky jsou popisy jednotlivých sloupců. Ty ukazují, jaké údaje jsou v tabulce zobrazeny, což současně určuje strukturu datového douboru, který je možno stáhnout kliknutím na ikonku vpravo nahoře. Aby vše fungovalo, je nutné, aby jednotlivé sloupce obsahovaly následující údaje (přesně v tomto pořadí): Od standardního nastavení e-Brokera se to liší posledním sloupcem - Datum vypořádání. Tento údaj je pro správný výpočet daně bohužel nezbytný, proto je nutno ho tam přidat. Klikněte na "Nastavení" (vpravo nahoře) a jednotlivé položky upravte.

Načtení dat z e-Brokera funguje bez velkých problémů, nejčastější chybou je špatné pořadí sloupců nebo nepřidání sloupce se dnem vypořádání. V případě potíží se podívejte do FAQ - nahrávání souborů.

Nastavení filtru v e-Brokerovi

Filtr je vlevo dole a umožňuje zobrazit pouze některé obchody. Zde je to na vás - můžete pracovat se všemi obchody, nebo jen s některými - podle libosti. Nicméně pokud chcete kalkulátor použít pro daňové přiznání, je potřeba započítat skutečně všechny obchody.

Důležitý je časový filtr (položky "Platný od" a "Platný do"). e-Broker bohužel neumožňuje zobrazit delší období, než je jeden rok. Co dělat v případě, že v roce 2016 prodáváte akcii, kterou jste koupili v roce 2014? Je potřeba stáhnout postupně data z let 2014, 2015 i 2016 a do kalkulátoru nahrát všechny tři soubory. Pokud jste v roce 2015 neobchodovali, můžete tento rok vynechat. Pokud však v roce 2015 proběhly nějaké obchody, mohlo by dojít k chybnému výpočtu!

Když ale obchodujete pravidelně (a každý rok podáváte daňové přiznání), vyplatí se stáhnout si každý rok data o otevřených pozicích. V následujícím roce pak stačí nahrát otevřené pozice a nové obchody (viz otevřené pozice níže).

Zvláštní pozornost si zaslouží obchody na přelomu roku. Tedy obchody sjednané v roce Y a vypořádané v roce Y+1. e-Broker totiž obchody filtruje podle dne sjednání, nikoli vypořádání obchodu. A pro daňové účely je rozhodující datum vypořádání. Pokud takové obchody provádíte, přečtěte si pozorně odstavec o otevřených pozicích na přelomu roku.

Jak si vytvořit datový soubor bez e-Brokera

Pokud nepoužíváte e-Brokera a chcete kalkulátor použít, můžete si datový soubor vytvořit sami. Struktura dat je popsaná výše, ukázkový datový soubor si můžete stáhnout zde. Datový soubor ve formátu CSV si můžete naprogramovat sami, nebo jej můžete vytvořit v Excelu. Šablonu pro Excel si můžete stáhnout zde.

Tuto šablonu můžete načíst do Excelu, naplnit ji vlastními daty a uložit ve formátu CSV.

Pokud používáte lokalizovaný (český) Excel na lokalizovaných (českých) Windows, mělo by to pracovat bez problémů. V opačném případě by mohly vzniknout problémy s kódováním češtiny (diakritika) i s oddělovači. Napředpokládám ale masové využití, proto to nebudu rozebírat. V případě potíží se podívejte do FAQ - nahrávání souborů.

Otevřené pozice

Aby Kačka mohla správně spočítat zisky z prodeje akcie, potřebuje vědět, kdy a za jakou cenu byla akcie nakoupena. Ve vstupním .CSV souboru tedy musí být zaznamenán jak prodej, tak i nákup daného cenného papíru. Pokud je mezi nákupem a prodejem akcie hodně dlouhá doba (několik let), a obchody máme v datových souborech po letech (co rok to jeden soubor), je potřeba nahrát všechny tyto soubory.

V některých případech to může být zbytečně složité, protože je nutno nahrávat mnoho souborů. Kačka však při každém zpracování vytváří soubor s otevřenými pozicemi, který si můžete nahrát a použít. Jak to funguje? Řekněme, že jsme v roce 2014 nakoupili 100 akcií společnosti ALFA a v následujících letech roce jsme s tímto titulem nepravidelně obchodovali, například takto:

01.01.2014Nákup100 ks
01.01.2015Prodej50 ks
01.01.2016Prodej10 ks
Když budeme počítat daně za rok 2016, nahrajeme všechny tři soubory. Ale jak to bude v dalším roce? Stále nám zbývá 40 kusů, takže pokud něco prodáme v roce 2017, budeme muset nahrát již čtyři datové soubory a tak dále. NEBO si v roce 2016 můžeme stáhnout soubor s otevřenými pozicemi a v roce 2017 nahrát pouze dva soubory - soubor s otevřenými pozicemi a soubor s obchody za rok 2017.

Soubor s otevřenými pozicemi má stejnou strukturu jako vstupní data. Můžete jej tedy nahrát stejně jako běžný datový soubor. Když jej však zpracujete samotný (nahrajete do Kačky), výsledkem bude nulový zisk, protože soubor obsahuje pouze nákupy a to ještě pouze ty nákupy, u kterých dosud neproběhl prodej. Tedy v našem případě by v souboru s otevřenými pozicemi za roky 2014 až 2016 byl evidován nákup 40 akcií v roce 2014. Těch 60 kusů je již prodáno a pro roky 2017 a další jsou již tyto údaje nezajímavé.

Otevřené pozice na přelomu roku

U souboru s otevřenými pozicemi může nastat komplikace způsobená tím, že FIO filtruje výsledky podle data sjednání obchodu, zatímco pro daňové účely je rozhodující datum vypořádání. Řekněme že v roce 2022 nakoupíme 1000 akcií firmy AAA a 30. prosince 2022 je prodáme. Prodej bude vypořádán až 2. ledna 2023, tedy v roce následujícím. Když si z e-Brokera stáhneme obchody roku 2022, bude tam jak nákup, tak i prodej, protože FIO filtruje obchody podle dne sjednání. Co se stane?

V roce 2023 budeme dělat daňové přiznání a nahrajeme tedy obchody z roku 2022. Mezi těmito obchody bude i prodej ze 30. prosince 2022, vypořádaný v roce 2023. Řekneme si: Ok, není problém. Ve výpisu se zobrazí výpočet daně pro rok 2023 (tam bude ten prodej ze 2. ledna 2023), ale ten nás v tom okamžiku nebude zajímat. Horší je, že zařazením tohoto obchodu se pro AAA uzavřela pozice. Když si stáhneme otevřené pozice, AAA tam již nebude. Svým způsobem je to v pořádku, protože Kačka nám ukázala zisk pro rok 2023. Ale to nechceme! Chceme si stáhnout všechny pozice otevřené k 31. 12. 2022, jinak nám v příštím roce budou chybět.

Jak to řešit?

Řešení 1. Neobchodovat na přelomu roku
Problém nevznikne, když nebude žádný obchod vypořádaný v jiném roce než byl sjednán.

Řešení 2. Filtrovat obchody podle dne vypořádání
Problém nevznikne, když do Kačky dáme obchody vyfiltrované podle dne vypořádání. Při stahování dat za rok 2022 tedy musíme dávat pozor, abychom stáhli všechny obchody vypořádané v roce 2022 a žádné jiné. To znamená značnou ostražitost při nastavení filtru v e-Brokerovi, protože ten vybírá podla dne sjednání, nikoli vypořádání. Budeme vybírat například obchody sjednané od 30.12.2021 do 30.12.2022. Když obchodujeme na jedné burze tak to není problém, horší je to když máme obchody z více burz s různými intervaly mezi sjednáním a vypořádáním.

Řešení 3. Ignorovat prodeje na přelomu letošního roku
Nad plochou kam se přetahují datové soubory je checkbox "Ignorovat prodeje na přelomu letošního roku". Když je tato možnost zvolena, Kačka nepáruje prodeje vypořádané v aktuálním roce, pokud jsou sjednané v roce jiném (předchozím). Zní to divně, ale pomůže to s výše uvedeným problémem. Vrátíme se k výše uvedenému příkladu. V roce 2023 zpracováváme daňové přiznání. Při zapnuté volbě "Ignorovat..." Kačka sice načte prodej vypořádaný v roce 2023, ale nepočítá z něj daň ani jej nespáruje. A když si pak stáhneme otevřené pozice, najdeme tam i prodej sjednaný 30.12.2022 ale vypořádaný 2.1.2023. A to chceme.

Ignorovány jsou pouze prodeje, protože jen prodeje se mohou spárovat s nákupem a uzavřít pozici. Je to dobré i pro short-selly. Příklad: prodám nakrátko 1.12.2022 a nakoupím 30.12.2022 s vypořádáním 2.1.2023. V takovém případě naopak chci pozici uzavřít, protože prodej (daňový příjem) nastal v roce 2022 a budu jen rád, když jej budu moci ponížit o výdaje (nákup), přestože se staly v jiném kalendářním roce. Takže tento obchod nakrátko bude celý v daňovém přiznání za rok 2022, pozice bude uzavřena.

Ignorované prodeje se objeví ve výstupu, ale neovlivní daňové příjmy ani daňové výdaje, ani žádné konečné součty. Prostě jako by nebyly. Ve výstupu se pouze zobrazí aby bylo zřejmé že byly načteny. Na obrazovce jsou zobrazeny škrtnutým písmem. Jen pozor: Když si stáhneme výstupní .CSV tak tam bohužel možnost formátování chybí. Takže může být trochu matoucí že jsou zde prodeje které nemají žádný vliv na výsledek.

Ignorovat prodeje na přelomu roku má tedy smysl, když např. v roce 2023 nahrajeme data roku 2022 (a předchozích), abychom spočítali daně pro rok 2022. Když bude v datech prodej sjednaný v roce 2022 ale vypořádaný až v roce 2023, nebude zahrnut do daně (je to příjem roku 2023, nikoli 2022) a když si stáhneme otevřené pozice, bude tam i tento ignorovaný (a tedy nespárovaný) prodej.

Z logiky věcí naopak plyne, že nemá smysl ignorovat obchody na přelomu roku (např. 2022/2023) pokud současně zpracováváme data aktuálního roku (2023). Kačka si to hlídá a upozorní nás, kdybychom se o něco podobného pokoušeli (upozorní, ale výpočet provede).

Ochrana dat

Samosebou chápu, že posílat data o svém obchodování na cizí server může v někom budit rozpaky. Pokud posíláte data z e-Brokera, pak tento datový soubor obsahuje identifikaci klienta (na prvním řádku je uveden název portfolia, což je jméno klienta). Tento řádek však není pro výpočet důležitý. Můžete jej pozměnit nebo zcela vymazat. Důležitý je pouze řádek začínající "Datum obchodu;Směr;Symbol;..." a vše, co je pod ním. Vše, co je nad tímto řádkem, můžete libovolně přepsat nebo vymazat.

Pozor! Pokud budete datový soubor jakkoli upravovat, použijte čistý ASCII (programátorský) editor, jako je například Notepad (je odpradávna součástí Windows).

Upozornění

Nejsem daňový poradce. Vše co tady píšu, vychází z mého poznání daňových zákonů. Zákon o dani z příjmů bohužel obsahuje řadu nejasných ustanovení, která se dají vykládat různým způsobem. Proto vše berte s rezervou. Jak tuto stránku, tak i svého daňového poradce. Daňového poradce však nepodceňujte. Má totiž dvě věci, které já nemám: razítko a pojištění!

Daňové přiznání

Nabízím vám svoje poznatky z vyplňování daňového přiznání. Třeba vám budou k užitku. Týkají se fyzických osob-nepodnikatelů a podnikatelů, kteří nemají cenné papíry zahrnuty do obchodního majetku. Takže například drobný živnostník (třeba instalatér), který po večerech investuje na burze, to může použít. Podnikatelé, kteří mají akcie ve svém obchodním majetku to mají složitější a po detailech jsem nepátral. Píšu jak o zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, tak i o zdanění dividend.

Příjmy z prodeje cenných papírů

Je dobré vědět následující: Kdy jsou příjmy z prodeje CP osvobozeny od daně?
Příjmy z prodeje cenných papírů jsou osvobozeny od daně ve dvou případech: Příjmy osvobozené od daně z příjmů se do daňového přiznání neuvádějí. I zde však existuje výjimka. Od roku 2015, každý jednotlivý příjem, který je osvobozený od daně z příjmů a který převyšuje částku 5 mil. Kč je podle § 38v potřeba hlásit správci daně (tj. finančnímu úřadu). Oznámení je nutno hlásit ve stejné lhůtě jako daňové přiznání, ale hlášení se neuvádí v daňovém přiznání. Existuje pro to zvláštní formulář, který je k nalezení v databázi daňových tiskopisů.

Přepočet jednotným kurzem

Přepočet jednotným kurzem je prováděn v souladu s judikátem nejvyššího správního soudu z roku 2019. Správný postup (podle NSS) je takový, že se jednotným kurzem pro určitý rok přepočítají daňové příjmy a daňové výdaje realizované v daném roce. Jednotný kurz vyhlašuje Generální finanční ředitelství a dá se najít na webu Ministerstva financí. Hledejte Daně a cla a tam Pokyny GFŘ. GFŘ vydává příslušný Pokyn někdy v polovině ledna. Kurzy pro USD a EUR používané Kačkou vycházejí z těchto údajů a najdete je také v tabulce níže.

Postup ilustruje následující příklad. Ve třech různých letech bylo nakoupeno celkem 30 akcií a dalším roce bylo prodáno 25. V portfoliu tedy zůstalo 5 akcií.

AKCIE-1 ( USD )
Datum obchodu Vypořádání Počet Cena Poplatky Objem Zisk Daňové příjmy Daňové výdaje Stav CP
01.01.201601.01.201610100,005,00-1 005,00 10
01.01.201801.01.201810110,005,00-1 105,00 20
01.01.201901.01.201910120,005,00-1 205,00 30
01.01.202001.01.202025130,0010,003 240,00527,5019,38%45 123,00-38 021,075
Celkem AKCIE-125,00-75,00527,5045 123,00-38 021,07
 

Daňové příjmy
Začněme daňovými příjmy. V roce 2020 bylo prodáno 25 akcií, ale daňově účinných je pouze 15. To je proto, že používáme FIFO a prvních 10 akcií jsme koupili již v roce 2016, tedy dříve než před třemi lety. Daňový příjem je tedy dán počtem akcií, cenou za jednu akcii a kurzem CZK/USD, který měl v roce 2020 hodnotu 23,14 CZK/USD:

15 akcií ×130 USD × 23,14 CZK/USD = 45 123,00 Kč

Daňové výdaje
Daňové výdaje máme z nákupů v letech 2018 a 2019. Nákup v roce 2016 je daňově neúčinný díky časovému testu, (díky tomu také v roce 2020 daníme pouze výnosy z prodeje 15 akcií, nikoli 25). Daňovým výdajem je také část poplatků z prodeje v roce 2020. Takže postupně:

V roce 2018 jsme nakoupili 10 akcií po 110 USD, celkem jsme zaplatili včetně poplatků 1 105 USD. To je daňový náklad, který přepočteme na CZK kurzem pro rok 2018. Tedy

1 105 USD × 21,78 CZK/USD = 24 066,90 CZK

V roce 2019 jsme nakoupili 10 akcií po 120 USD, ale zde použijeme již jen 5 akcií (celkem jsme prodali jen 25 akcií, 5 akcií nám musí zbýt). Výpočet je podobný jako v roce 2018, uplatníme ale jen polovinu. Takže daňové náklady v roce 2019 budou

1 205 USD × 5/10 × 22,93 CZK/USD = 13 815,33 CZK

K nákladům přidáme ještě alikvotní část poplatku, který jsme zaplatili při prodeji akcií v roce 2020. Celkový poplatek byl 10 USD, z něj ale můžeme uplatnit jen část, tedy 15/25 (prodali jsme 25 akcií, ale daňově uplaňujeme jen 15). A přepočteme na CZK kurzem roku 2020 (23,14 CZK/USD):

10 USD × 15/25 × 23,14 CZK/USD = 138,84 CZK.

Celkové daňové náklady tedy budou:

2017 0
2018 23 066,90
2019 13 815,33
2020 138,84
CELKEM 38 024,07

Jak danit dividendy

Dividendy se daní podle § 8 jako příjmy z kapitálového majetku, přičemž sazba daně z příjmu je 15 %. Ani z dividend se neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Složitější je to s daňovým přiznáním.

Nejprve vyřídíme dividendy českých firem. Nebo přesněji - firem se sídlem v České republice. Ty totiž vyplácejí dividendy již zdaněné. Daň se vybírá srážkou, daň platí firma která dividendu vyplácí a tato firma také dividendu uvede ve svém daňovém přiznání. Příjemce takto zdaněné dividendy již neplatí daň ani ji neuvádí v daňovém přiznání. Super!

O to výživnější je danění dividend firem se sídlem v zahraničí. Tady jsou moje poznatky:

FAQ

Kolik stojí používání Kačky?
Kačka je zdarma. Dělám ji hlavně pro sebe, ale budu rád, když bude k užitku i jiným. Pokud mi chcete pomoci, budu rád, když mi dáte vědět, že jste výpočet zkontrolovali a s jakým výsledkem. Protože nejsem daňový poradce, nemohu za výsledek zcela ručit a pomůže mi i váš pohled na výklad daňových zákonů, který tady mám. Nepohrdnu ani propagací Kačky - lajk na Facebooku i zveřejněný odkaz potěší.
Co když obchoduji v jiné měně než je CZK, USD, EUR?
Kačka umí jen tyto tři protože jsem ji psal pro sebe a mně to stačí. Když mi napíšete a když vás bude víc, něco s tím udělám.
Nefunguje mi nahrávání souborů.
Zkuste jiný prohlížeč. Kačku testuji na Chromu a Mozille, tam běhá v pohodě. Starší verze Exploreru můžou mít problémy. Tablety a telefony moc neřeším, myslím že pro podobné věci jsou nevhodné.
Při pokusu o nahrátí souboru se objeví chyba:
"Neplatný soubor [jméno souboru] Pročtěte si FAQ"
Kačka v souboru hledá záhlaví tabulky. Toto záhlaví musí vypadat následovně (musí být na jednom dlouhém řádku):
Datum obchodu;Směr;Symbol;Cena;Počet;Měna;Objem v CZK;Poplatky v CZK;Objem v USD;Poplatky v USD;Objem v EUR;Poplatky v EUR;Text FIO;Datum vypořádání
Pokud není tento text nalezen, Kačka si netroufne soubor zpracovat. Důvodů proč tam tento text není, může být více:
Zpracoval jsem data z roku 2016 a program nehlásil chybu i přesto, že jsem měl otevřené pozice z roku 2015. Neměl by na to upozornit?
Kačka na to bohužel upozornit nemůže. Takové případy se mohou vyskytnout, jde o prodej nakrátko (viz short sale).
Je možno počítat i obchody "na páku" (margin)?
Ano, i marginové obchody zpracovává Kačka bez problémů. Je to totiž stejné jako u normálních obchodů, protože náklady na úvěr nelze daňově uplatnit. Pokud máte účet u FIO, tam je potřeba mít na marginové obchody (a short sale) speciální účet. Pokud obchodujete na obou účtech, nahrajte a zpracujte oba účty najednou.
Nedaří se mi v e-Brokeru dát všechny obchody do jednoho souboru.
e-Broker umožňuje zobrazit (a nahrát do souboru) pouze obchody, které proběhly v časovém intervalu jednoho roku. Pokud máte na začátku roku otevřenou pozici (nakoupené akcie z předchozího roku), je potřeba stáhnout data z předchozího roku a nahrát oba soubory.
Jak na "split" akcií?
Kačka split akcie neumí a s úpravami momentálně nepočítám. Možné nouzové řešení je nahrát si vstupní data do Excelu a tam je upravit: u všech obchodů před splitem vydělit cenu akcie dvěma a počet naopak dvěma vynásobit. Nemohu však ručit za správnost.
Jaké kurzy jsou používány pro přepočet zahraniční měny na koruny?
Použity jsou kurzy zveřejněné v Pokynu Generálního finančního ředitelství. V následující tabulce je výpis všech kurzů, které Kačka používá, včetně čísla příslušného pokynu. Pokud Kačka nezná kurz pro daný rok (což by se nemělo stát), použije nejbližší známý kurz.

Rok USD EUR Zdroj
202322.1423.97Pokyn GFŘ D-63
202223.4124.54Pokyn GFŘ D-60
202121.7225.65Pokyn GFŘ D-54
202023.1426.50Pokyn GFŘ D-49
201922.9325.66Pokyn GFŘ D-42
201821.7825.68Pokyn GFŘ D-39
201723.1826.29Pokyn GFŘ D-36 ze dne 2.1.2018
201624.5327.04Pokyn GFŘ D-31 ze dne 2.1.2017
201524.6927.27Pokyn GFŘ D-25 ze dne 4.1.2016
201420.9027.55Pokyn GFŘ D-20 ze dne 2.1.2015
201319.5626.03Pokyn GFŘ D-16 ze dne 2.1.2014 změněný 17.1.2014
201219.4525.12Pokyn GFŘ D-14 ze dne 2.1.2013
201117.6024.60Pokyn GFŘ D-8 ze dne 2.1.2012

  

Seznam provedených změn a opravených chyb

30. 3. 2023 : Oprava pořadí obchodů a přidána možnost ignorovat prodej
Oprava pořadí obchodů
Obchody provedené ve stejný čas byly chybně načítány v opačném pořadí. FIO uvádí jen hodinu a minutu provedení obchodu, takže se může stát, že je v jednom okamžiku (v jedné minutě) sjednáno několik obchodů. To se pak projeví při párování (FIFO). Když mám v jedné minutě dva nákupy akcie s různými cenami, mohu si vybrat, kterou akcii spáruji jako první. Ale Kačka vychází z toho, že obchody provedené ve stejné minutě mají pořadí stejné jakoje pořadí ve výpisu FIO. A tady byla chyba.

Tato chyba byla odstraněna, ale bohužel oproti minulosti to znamená změnu párování nákupů a prodejů. Daňový základ vypočítaný v minulosti je v pořádku, ale je potřeba velké opatrnosti při výpočtu v budoucnu.

Problém se týká všech, kdo

Samozřejmě pokud jste na konci roku zavřeli pozice, nemáte problém. Pokud máte stažené otevřené pozice, můžete je v klidu použít, protože párování v minulosti sice nebylo přesně FIFO, ale výsledek párování je zafixován v souboru s otevřenými pozicemi. Problém by nastal, pokud byste znovu nahráli data např. za poslední tři roky. Dnešní párování obchodů v minulosti by proběhlo jinak, takže by mohl vyjít i jiný daňový základ v aktuálním roce.

Samozřejmě pokud nemáte více obchodů ve stejném okamžiku (ve stejné minutě), pak není problém. Ale to je potřeba zkontrolovat.

Pokud nemáte z minulosti stažené otevřené pozice a chcete Kačku používat, je bohužel nutné vše napravit "ručně". Nejrozumnější řešení je asi vytvořit si manuálně soubor s otevřenými pozicemi.

Možnost ignorovat prodej letošního roku
Současně jsem přidal možnost ignorovat prodej letošního roku. Tato volba umožní ošetřit situace, kdy je prodej sjednán na konci roku, ale vypořádán je až v roce následujícím. Celé je to podrobně popsáno v odstavci Otevřené pozice na přelomu roku.

21. 3. 2023 : Oprava kolize data vypořádání
Byla opravena chyba která nastávala v případě, kdy bylo několik obchodů stejného titulu provedeno v různé dny, ale měly stejné datum vypořádání. Příklad je v následující tabulce: Tři obchody byly provedeny v různé dny, ale mají stejné datum vypořádání. Kačka se snažila rozlišit pořadí podle času sjednání, ale nepočítala s tím, že v jeden den mohou být vypořádány obchody sjednané v různé dny. Takže na prvním místě vypořádala prodej, protože byl vypořádán ve stejný den jako ostatní (15.1.), ale sjednán byl v 8:00, zatímco další byly sjednány v pozdější hodinu (ale dřívější den - zde byla chyba). Takže navenek se to zde (chybně!) jeví jako short-sell.

Datum obchodu Vypořádání Počet Cena Poplatky Objem Zisk Daňové příjmy Daňové výdaje Stav CP
12.02.2022 08:0015.01.202215140,005,002 095,0087,504,35%2 100,00-2 012,50-15
11.01.2022 10:0015.01.202210150,005,00-1 505,00 -5
10.01.2022 12:0015.01.202210100,005,00-1 005,00 5
Celkem TEST15,00-415,0087,502 100,00-2 012,50
 

Důsledek: V některých případech mohlo být párování jiné než FIFO. Ale k párování došlo a i když nebylo FIFO, z daňového hlediska bylo přípustné.

Tato chyba byla odstraněna, obchody jsou teď řazeny podle okamžiku sjednání. Datum vypořádání je používáno pouze pro daňový test a také pro zařazení obchodu do kalendářního roku. Tj. prodej sjednaný 28.12.2022 a vypořádaný 2.1.2023 je daňovým příjmem roku 2023 (toto platilo i dříve, zde chyba nebyla).

Pozor! Tímto se změnilo pořadí párování obchodů, i když pouze ve speciálních případech. Pokud používáte Kačku déle a chcete zpracovat obchody z dalších let, je potřeba vycházet ze stažených souborů otevřených pozic. V souboru otevřených pozic je totiž zafixováno odlišné párování!

Ve Výstupu podle jednotlivých roků jsou obchody (prodeje) seřazeny podle dne vypořádání, protože den vypořádání je rozhodný pro zařazení příjmu do zdaňovacího období. V tomto seznamu tedy může nastat situace, že obchody nejsou seřazeny podle dne sjednání obchodu. To ovšem nastane pouze tehdy, když je pořadí podne dne vypořádání odlišné od pořadí podle dne sjednání obchodu.

17. 1. 2023 : Drobné opravy
20. 2. 2022 : Oprava chyby v časovém testu
Výše popsaný časový test byl špatně iplementován. Chyba se (naštěstí) projevila pouze v případě, kdy bylo (1) vypořádání prodeje přesně v poslední den časového testu a současně (2) čas prodeje byl pozdější než čas nákupu. Výnosy z těchto prodejů chybně nezvyšovaly základ daně.

Příklad 1
Následující prodej chybně nezvyšoval základ daně. Správně měl být prodej zdaněn, protože první den po uplynutí časového testu je 3.8.2019. Zde se chyba projevila, protože vypořádnání prodeje proběhlo v poslední den časového testu (2.8.2019) a čas prodeje (11:00) byl po času nákupu (10:00). Po opravě tento obchod zvyšuje daňový základ.

Příklad 2
Následující prodej byl i před opravením chyby vykázán správně a zvyšoval základ daně. Zde se chyba neprojevila, protože vypořádnání prodeje sice proběhlo v poslední den časového testu (2.8.2019) ale čas prodeje (09:00) byl před času nákupu (10:00). Tento obchod zvyšuje daňový základ a byl tak vykázán i před opravou.


6. 4. 2021 : Změna přepočtu cizích měn na koruny
Před provedením změny se daňový počítal základ způsobem, který byl dříve obvyklý, ale zřejmě nikoli správný: pro výpočet daně v daném roce se jednoduše spočítaly daňové příjmy i daňové náklady v dané měně, a ty se přepočítaly kurzem vyhlášeným pro rok, za který se podávalo daňové přiznání. Tedy pokud bychom se přidrželi příkladu v návodu, pro daňové přiznání za rok 2020 se daňové příjmy i daňové náklady přepočítaly na koruny kurzem roku 2020 bez ohledu na to, že daňové náklady vznikly v letech 2018 a 2019.

Po provedení změny se vše počítá tak, jak je uvedeno v návodu, tedy výnosy i náklady se přepočítají kurzem pro daný kalendářní rok.


Takže ještě jednou opakuji: nemohu zaručit, že je vše spočítáno správně. Proto vše prosím kontrolujte a když najdete chybu, napište mi na petr@baldsoft.com. Dosud se mi dařilo chyby napravovat během několika hodin.

Otázky a diskuse

O cookies